Mo logo [home] [lexicon] [problems] [tests] [courses] [auxiliaries] [notes] [staff] german flag

Mathematik-Online problems:

Problem 577: Relation between 2-Norm and Greatest Singular Value


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Show that the 2-norm of a matrix coincides with the greatest singular value:

$\displaystyle \vert\vert A\vert\vert _2=\max_{\vert x\vert=1} \vert Ax\vert = s_1.
$

(Authors: Höllig/Höfert)

[Links]

  automatisch erstellt am 18.  1. 2017